Voldgiftsdommere på Oasi

Voldgiftssager på Oasi afgøres af yderst erfarne juridiske voldgiftsdommere, ligesom Oasi har dygtige fagprofessionelle tilknyttet som sagkyndige voldgiftsdommere.

Bjarke Vejby

Bjarke Vejby er advokat med møderet for Højesteret og partner hos Riemann Advokatfirma.

Bjarke var i mange år partner hos Bech-Bruun Advokatfirma og har stor erfaring med retssager ved alle instanser samt voldgiftsager, særligt inden for indenfor medie- og arbejdsretsområdet. Indenfor medieområdet har Bjarke Vejby rådgivet i sager om krænkelse af privatliv eller ære (injurier), ligesom han yder strategisk rådgivning til klienter, herunder med ”damage control” i forhold til pressen.

Videre har Bjarke Vejby erfaring med juridiske problemer knyttet til de sociale medier, herunder ”reputation management”. Indenfor det ophavsretlige område har Bjarke Vejby ført en række principielle sager for Højesteret om ”offentlig fremførelse”, som alle blev vundet, ligesom han har erfaring med sager for Ophavsretslicensnævnet.

Inden for arbejdsret er Bjarke Vejby en anerkendt specialist, der ofte benyttes til at føre særligt komplekse og principielle sager. Han har betydelig undervisnings- og foredragserfaring og er medforfatter på de mest anvendte og nyere danske arbejdsretlige værker.

Carsten Pedersen

Carsten Pedersen er advokat og partner hos Bech-Bruun Advokatfirma. Han har siden 1994 haft møderet for Højesteret. I 2006 blev han uddannet voldgiftsdommer ved Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse.

Carstens Pedersens hovedarbejdsområder er voldgiftssager vedrørende en række forskellige kontraktforhold, herunder selskabsretlige tvister samt retssager vedrørende rådgiver- og bestyrelsesansvar. Han fungerer som partsadvokat ved Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Carsten Pedersen har rådgivet i en lang række komplekse tvister. Herudover fungerer han også jævnligt som voldgiftsdommer.

Carsten Pedersen er registreret voldgiftsdommer bl.a. i Xiamen Arbitration Commission. Derudover har Carsten været bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Voldgift (2013-2017).

Casper Gammelgaard

Casper Gammelgaard er advokat og partner hos HjulmandKaptain. Casper har møderet for Højesteret.

Han beskæftiger sig primært med kommercielle kontrakter, herunder internationale forhold, relateret til industri- og produktionsvirksomheder, entrepriseret (både on- og offshore) samt førelse af rets- og voldgiftssager. Han rådgiver blandt andet børsnoterede og finansielle virksomheder, offentlige myndigheder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder - både danske og udenlandske.

Han er certificeret voldgiftsdommer ved det Danske Voldgiftsinstitut samt The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commmerce (SCC) og ekstern lektor i international voldgiftsret.

Casper har gennem årene ageret som både som partsrepræsentant og voldgiftsdommer (både institutionel og ad hoc voldgift) og har været involveret i over 100 rets- og voldgiftssager. Casper har i øvrigt omfattende undervisningserfaring i en række emner, herunder FIDIC-kontrakter, contract management, entrepriseret samt førelse af rets- og voldgiftssager.

Dan Terkildsen

Dan Terkildsen er advokat og partner hos Lundgrens Advokatpartnerselskab. Dan har møderet for Højesteret.

Dan er advokat med speciale inden for retssager og voldgift herunder gennemførelse af internationale sager på engelsk. Dan er udover sit arbejde som advokat ofte voldgiftsdommer i danske og internationale kommercielle tvister. Han har endvidere fungeret som ekspertvidne vedrørende dansk ret i udenlandske retssager overvejende i USA.

Dan har tidligere været assisterende professor i International Arbitration Law på Københavns Universitet og underviser nu i International Commercial Law på Copenhagen Business School.

Jacob Møller Dirksen

Jacob Møller Dirksen er advokat og partner hos Accura Advokatpartnerselskab. Han har siden 2008 haft møderet for landsret og er certificeret voldgiftsdommer.

Jacob Møller Dirksen er specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager og har omfattende erfaring med konfliktløsning. Han udpeges derfor ofte som voldgiftsdommer - herunder ved Det Danske Voldgiftsinstitut og i internationale voldgiftssager.

Gennem flere år har han fungeret som ekstern lektor i international voldgift og handelsret, ligesom han jævnligt underviser og holder kurser for andre advokater i voldgift. Jacob Møller Dirksen er medlem af bestyrelsen i Dansk Forening for Voldgift og stifter og bestyrelsesformand (2012 – 2017) i Young Arbitrators Copenhagen.

Jens Evald

Jens Evald (f. 1961) er professor, dr. jur. ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og artikler, som omfatter både privatretlige emner, sportsret og biografier.

Jens Evald har siden 1999 været redaktør af Tidsskrift for Landbrugsret (Karnov), ligesom han bl.a. har været formand for bestyrelsen i Anti Doping Danmark (2006-2012), formand for Dansk Kano- og Kajakforbunds Appeludvalg (1998-2019), medlem af Dansk Boldspil Unions politiske kommission (2016-2017) samt medlem af Danmarks Idrætsforbunds Etisk Komité (2019-).

Jens Evald er voldgiftsdommer ved den internationale voldgiftsret CAS (Court of Arbitration for Sport) i Lausanne i Schweiz, hvor han har deltaget i mange voldgiftssager både som formand og som enevoldgiftsdommer. Han benyttes også som voldgiftsdommer i erhvervsmæssige tvister.

Jes Anker Mikkelsen

Jes Anker Mikkelsen er advokat og partner hos Bech-Bruun Advokatfirma.

Han har en omfattende og mangeårig erfaring med sø- og transportret, offshore installationer, energi og entreprise, forsikringsret og international handel. Han beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager og er en efterspurgt voldgiftsdommer og mediator.

Jes Anker Mikkelsen har siden 1984 haft møderet for Højesteret og ført talrige rets- og voldgiftssager om sø-, transport- og forsikringsretlige emner. Har tillige medvirket som mediator i adskillige sager i Danmark og i udlandet.

Kristian Strandberg Dreyer

Kristian Strandberg Dreyer er advokat, og han har møderet for Højesteret. Kristian er partner hos GALST, hvor han leder afdelingen for fast ejendom og byggeri. Han har særlig fokus på ejendomsprojektudvikling, ejendomsmæglerjura samt rets- og voldgiftssager.

Kristian er forfatter til en række bøger og artikler om fast ejendom. Han er også lektor på Det Juridiske Fakultet, hvor han underviser i faget omsætning af fast ejendom. Desuden er Kristian udpeget af Ejendomsforeningen Danmark som boligdommer ved Boligretten i København, Lyngby og Glostrup, og han beskæftiger sig indgående med bolig- og erhvervslejeretlige sager.

Kristian er uddannet procedureadvokat og dansk- og international voldgiftsdommer.

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er advokat og videnpartner i Bech-Bruun Advokatfirma. Han er en førende teoretiker på det insolvensretlige område og har udgivet en lang række bøger, der primært kredser om formue- og procesretlige emner.

Lars Lindencrone Petersen er tidligere dommer ved Københavns Byret, Sø- og Handelsretten og Østre Landsret, hvorfor han gennem en årrække har opbygget kompetence som dommer. Efterfølgende har han brugt sin baggrund hos domstolene til at rådgive inden for konfliktløsning.

Lars Lindencrone Petersen er formand for Kooperationens permanente Voldgiftsret og adjungeret professor ved Aarhus Universitet.

Lotte Noer

Lotte Noer er advokat og partner hos Klar Advokater, og hun har siden 2006 specialiseret sig i proces og konfliktløsning både for de almindelige domstole og voldgiftsretter. Lotte er en velakkrediteret procesadvokat og har siden 2014 haft møderet for Højesteret.

Lottes erfaring med voldgift omfatter sager ved Voldgiftsinstituttet, VBA, ICC samt ad hoc voldgift. Hun virker både som partsrepræsentant og voldgiftsdommer.

I 2018 var Lotte i 10 måneder konstitueret som landsdommer ved Østre Landsret, hvorfor hun har særlig erfaring med at afgøre sager. Ved endt konstitutionsperiode blev Lotte vurderet som særdeles velkvalificeret til at fungere som dommer.

Morten Frank

Morten Frank er advokat og ph.d. hos Gorrissen Federspiel. Morten er certificeret voldgiftsdommer samt certificeret advokat i New York State, USA.

Morten er specialiseret i komplekse kontrakter og tvistløsning og bistår danske og internationale virksomheder i rets- og voldgiftssager i Danmark og i udlandet, herunder i tvister om handel/distribution, produktansvar, agenturforhold, post-M&A samt kommercielle og finansielle aftaler. Mortens voldgiftserfaring omfatter ICC, SCC og Voldgiftsinstituttet.

Morten kombinerer en stærk akademisk baggrund med kommerciel forståelse og international indsigt. Morten har forsket i voldgiftsret, aftalefortolkning og komparativ ret på Københavns Universitet, og har via studier i Singapore, Kina, USA og Canada opnået en unik international snitflade på tværs af retlige og kulturelle skel.

Desuden har Morten omfattende foredrags- og undervisningserfaring, herunder som ekstern lektor på Københavns Universitet, ligesom Morten er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for flere fagområder.

Ole Borch

Ole Borch er advokat med stor erfaring i både at procedere og dømme. Ole Borch har møderet for Højesteret og dér procederet flere kendte retssager. Efter mere end 30 år som partner i Bech-Bruun Advokatfirma har Ole Borch valgt at slutte sin advokatkarriere af i et nyt og lille regi: Borch & Elverdam Advokatfirma.

Ole Borchs hovedarbejdsområde er rådgivning i virksomhedsledelse med særligt fokus på virksomheder, der i en akut kritisk situation har behov for en analyse og hjælp til at træffe de svære beslutninger. Ole Borch sidder også i en række bestyrelser.

Ole Borch er en erfaren dommer, som både har dømt i voldgiftsager og i andre konfliktløsningsinstitutioner.

Peter Arnt Nielsen

Peter Arnt Nielsen er professor på Copenhagen Business School, CBS Law.

Han forsker og underviser i dansk og international voldgift, mediation, erhvervsret, civilproces samt international kontraktret. Herudover er han professor ved Europakollegiet i Brugge i europæisk international privatret.

Peter Arnt Nielsen har desuden været medlem i flere lovforberedende udvalg, både nationalt og internationalt. Han certificeret voldgiftsdommer og derudover mediator, retsmægler og advokat og beskæftiger sig med efteruddannelse af advokater, dommere og virksomhedsjurister.

Peter Schradieck

Peter Schradieck er advokat og partner hos Plesner Advokatpartnerselskab, og han er leder af Plesners Dispute Resolution team.

Peter er certificeret voldgiftsdommer og er en ofte benyttet voldgiftsdommer. Hans kompetenceområder rækker vidt, og omfatter bl.a. ledelsesansvar, bank og finans, M&A-tvister, tvister om immaterielle rettigheder og markedsføringsret samt entreprisetvister.

Endvidere har Peter tilrettelagt og udført større advokatundersøgelser.

Peter fik møderet for Højesteret i 2008, og han har en enorm erfaring i som advokat at føre store rets- og voldgiftssager, og han har deltaget i forhandlinger af nogle af de største rets- og voldgiftssager i Danmark.

Peter har sideløbende med sit arbejde som advokat taget en mastergrad i strategi, økonomi og ledelse fra Copenhagen Business School og er endvidere medforfatter til den kommenterede hvidvasklov 2020.

Peter Thommesen

Peter Thommesen er advokat og partner hos VILTOFT Advokatfirma. Han har møderet for landsret. I 2013 blev han uddannet voldgiftsdommer ved Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse.

En væsentlig del af Peter Thommesens arbejde består i førelse af rets- og voldgiftssager. Det gælder både sager om entreprise og teknisk rådgivning og sager inden for andre erhvervs- og offentligretlige områder. Peter er også medforfatter til bogen Voldgiftsret.

Derudover har Peter Thommesen stor erfaring inden for kontraktretlige tvister og tvister om ejeraftaler mellem aktionærer/anpartshavere.

Peter Thommesen er medlem af Dansk Forening for Voldgift. Desuden er han også medstifter og medlem af bestyrelsen af Young Arbitrators Copenhagen.

Poul Hvilsted

Poul Hvilsted er advokat og partner hos Horten Advokatpartnerselskab. Han har siden 1990 haft møderet for Højesteret.

Han leverer juridisk, strategisk og kommerciel rådgivning til danske og internationale offentlige og private virksomheder om regulatoriske og erhvervsretlige forhold. I det offentligretlige segment er det plan- og miljøret, der udgør kerneområdet for hans virke. Pouls kommercielle virke koncentreres omkring rådgivning vedrørende aftaleforhold og kontrakter, herunder med et særligt fokus på energisektoren og forsvars- og sikkerhedsområdet.

På både det offentligretlige og det kommercielle område har Poul rådgivet om og repræsenteret parter i rets- og voldgiftssager, herunder adskillige sager af stor principiel betydning.

Poul er erfaren voldgiftsdommer og medlem af Chartered Institute of Arbitrators, som er en international voldgiftsret for alternativ konfliktløsning (ADR). Han modtager opdrag som dommer i både nationale og internationale voldgiftssager, enten som enevoldgiftsmand og som medlem af et panel.

Rasmus Schmidt

Rasmus Schmidt er advokat med møderet for Højesteret og partner i tvistløsningsafdelingen hos Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab.

Rasmus er specialiseret i at føre rets- og voldgiftssager, som vedrører kontrakter, erstatning, forsikring og M&A-transaktioner m.v. Hans erfaring med voldgift omfatter såvel ad hoc voldgift som sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Han fungerer både som partsadvokat og som voldgiftsdommer. Han har ført sager med involvering af forsikringsselskaber, statsejede virksomheder, offentlige myndigheder, pengeinstitutter, pensionsselskaber, brancheorganisationer samt store, mellemstore og mindre virksomheder.

Rasmus er uddannet på Københavns Universitet og på Monash University i Melbourne, Australien. Rasmus har tidligere undervist ved Københavns Universitet i fagene Formueret 1 samt Erstatning og Kontrakt.

Tomas Ilsøe Andersen

Tomas Ilsøe Andersen er  partner og advokat hos Kammeradvokaten. Han har møderet for Højesteret.  Indtil marts 2020 var Tomas managing partner hos Kammeradvokaten.

Tomas Ilsøe Andersen beskæftiger sig særligt med rådgivning vedrørende indgåelse, indhold og fortolkning af kontrakter.

Han har stor erfaring med førelsen af retssager og voldgiftssager – nationale som internationale – inden for forskellige retsområder.

Tomas er certificeret voldgiftsdommer og har pådømt adskillige sager, både som enedommer og som medlem af kollegiale voldgiftsretter. Det retlige grundlag for hans arbejde har omhandlet ICC-regler såvel  som forskellige institutregler og ad hoc-voldgift.

Carl-Erik Vesterager

Carl-Erik Vesterager er Vice President for KMD Energy Solutions og en del af Senior Management i KMD.

Carl-Erik har mere end 20 års erfaring i IT branchen heraf mere end 15 år i KMD. Han har tidligere varetaget poster som special konsulent i Finansministeriet, Strategic Account Director og Vice President for salg i KMD SBU’en Sag & Ydelser –Offentlig Sektor.

Med sine mange år i IT-branchen har Carl-Erik Vesterager særligt erfaring og kompetence inden for grøn omstilling, energi og forsyning, projekter, kontrakter og leverancer inden for IT, cloud, software og teknologi, nearshore, onshore og offshore leverancer samt kommercielle forhold omkring store, komplekse IT kontrakter i offentligt eller privat regi.

Endvidere har han besiddet flere bestyrelses-, advisory- og rådsposter i bl.a. IT-Branchen, start-up virksomheder inden for energi og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn.

Carl-Erik har en MSc EBA kandidatgrad i strategi, organisation og ledelse fra CBS, og en bachelorgrad i økonomi og business administration fra Aarhus Universitet.

Claes Bohn-Willeberg

Claes Bohn-Willeberg er partner i ingeniørfirmaet Bang & Beenfeldt. Som rådgivende ingeniør har han meget erfaring med at hjælpe kommuner, boligforeninger og pensionsselskaber med alt fra overordnede opgaver til helt konkrete problemer som fx skimmelsvamp.

Desuden ejer Claes Bohn-Willeberg firmaet NoMuda- energi og byggerådgivning, hvis fokus er på energioptimering af ældre huse.

Claes Bohn-Willeberg blev færdiguddannet fra Københavns Erhvervs Akademi i 2010.

Per Bo Larsen

Per Bo Larsen er projektleder/rådgiver og partner hos Bunch Bygningsfysik ApS. Han har rådgivet og projektudviklet i byggebranchen siden 1990 og trækker derfor på mere end 25 års erfaring.

Per Bo Larsen har stor viden om lette konstruktioner og anvendelsen af træ i byggeriet og har været med til at præge udviklingen af det industrialiserede træelementbyggeri.

Gennem sin karriere har han foretaget inspektioner af tage og facader, og generelt har han ført tilsyn med nybyg og renoveringsopgaver.

Per Bo Larsen har stor viden om gældende regler og standarder i byggebranchen.

Tommy Bunch-Nielsen

Tommy Bunch-Nielsen er medejer af og direktør for Bunch Bygningsfysik ApS. Han er formand for foreningen af danske skønsmænd.

Derudover er han direktør for Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S, Micro Clean A/S og Micro Therm A/S, bestyrelsesformand for BMT Instruments ApS.

Tommy Bunch-Nielsen har 40 års erfaring som byggeteknisk rådgiver og er specialist i bygningsfysik med hovedvægt på fugttekniske forhold omkring klimaskærm og indeklima.

Han er uddannet civilingeniør fra DTU, og underviser som adjungeret professor ved Statens Byggeforskningsinstitut.

Kom nemt i gang

Se hvordan det virker

Opret hurtigt og nemt en brugerkonto. Du får med det samme adgang til at bruge systemet og kan nemt oprette din første sag.

Opret konto

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe dig i gang?

Kontakt os